สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมการเป็นผู้ประกอบการสีเขียว และกิจกรรม SCR ร่วมกับศูนย์คุ้มครองพันธุ์พืชป่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดหนองคาย และเพื่อเป็นกิจกรรมรับน้องใหม่ สำหรับนักศึกษาสาขาธุรกิจระหว่างประเทศประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 23-25 กันยา ...

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผ้าคราม  ในงาน “Creative Karm Exclusive Clothes สร้างสรรค์คราม สามถิ่นอัตลักษณ์”  ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผ้าและเครื่องแต่งกาย เพื่อเชื่อมโยงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  จัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 2-4 กันยายน พ.ศ.2559 ณ อัศวรรณช๊อปปิ้งคอมแพลกซ์ 1 อำ ...

ประมวลภาพ
Photo Gallery

ลิงค์ที่น่าสนใจ
Hot Link.