วันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมร่มไทร องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนังคาย อาจารย์ชาติภร เมืองโคตร มุงคุณแสน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณจากนายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษา ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนในจังหวัดหน ...

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผ้าคราม  ในงาน “Creative Karm Exclusive Clothes สร้างสรรค์คราม สามถิ่นอัตลักษณ์”  ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผ้าและเครื่องแต่งกาย เพื่อเชื่อมโยงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  จัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 2-4 กันยายน พ.ศ.2559 ณ อัศวรรณช๊อปปิ้งคอมแพลกซ์ 1 อำ ...

ประมวลภาพ
Photo Gallery

ลิงค์ที่น่าสนใจ
Hot Link.