ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการบริหารจัดการ วิทยาเขตหนองคาย

รศ.ดร.รังสรรค์ เนียมสนิทรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ นำทีมฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ อัตรกำลัง โครงสร้าง การใช้ประโยชน์จากที่ดิน และประเด็นปัญหาต่างๆ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขร่วมกับผู้บริหารวิทยาเขตหนองคาย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 – 14.00 น. ณ วิทยาเขตหนองคาย