งานแผนและทรัพยากรบุคคล สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย จัดอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในหลักสูตร

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 ณ  ห้องประชุม  NK 1403 งานแผนและทรัพยากรบุคคล สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย จัดอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในหลักสูตร โดยเชิญนางภาวนา กิตติวิมลชัย สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในเกณฑ์การตรวจประเมินของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์จาก คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมอบรม