ประกาศเลื่อนการสอบมาตรฐานความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ฯ

ประกาศ เลื่อนการสอบมาตรฐานความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ฯ สำหรับนักศึกษาที่มีรายชื่อสอบในวันที่ 28 เมษายน 2556 รอบเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น. เลื่อนการสอบไปเป็นวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 -12 .00 น.