สุดเจ๋ง นศ.วิทยาเขตหนองคาย คว้ารางวัลนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน

นางสาวศิริเพ็ญ มีหลิน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน (นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ) เรื่อง กฏหมายในชีวิตประจำวันสำหรับประชาชนลาว กลุ่มมนุษศาสตร์ สังคมศาสตร์และการจัดการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุชา นิลประพันธ์ และอาจารย์ปัณฑารีย์ อินยา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในโครงการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 ซึ่งจัดโดยสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด ในปีนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย มีนักศึกษาจากคณะสังคมศาสตร์บูรณาการเข้าร่วมนำเสนอผลงานทั้งหมด 7 คน แบ่งเป็นสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 6 คน และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 1 คน


ภาพประกอบ