โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยฯ

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เยาวชนชาย และหญิงที่มีอายุระหว่าง ๑๕ - ๒๐ ปี ทั่วประเทศ ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า การจัดกิจกรรมฯมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รับองค์ความรู้เชิงบูรณาการในการพัฒนาประเทศ และประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม รวมทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถาบันนิติบัญญัติ และส่งเสริมการขยายเครือข่ายเยาวชนของรัฐสภาให้คลอบคุลมทั่วประเทศ

---------------------------

หลักสูตรของกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ กำหนดให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคประสบการณ์ ในรูปแบบบูรณาการ 
ภาคทฤษฎี

 - องค์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย

 - ธรรมาภิบาลแห่งประชาธิปไตย (Democratic Governance)

 - การมีส่วนร่วมของเยาชนในการสร้างความเป็นพลเมือง

 - ศาสนากับประชาธิปไตย เป็นต้น

ภาคประสบการณ์ 

 - การศึกษาดูงานรัฐสภา ทำเนียบรัฐบาล ศาล องค์กรอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน

 - การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
           ในหัวข้อ " The Public Voice"

 - การจัดโครงการ/กิจกรรมจำลอง (Simulation) 

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถดูรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่เว็บไซต์
http://www.parliament.go.th/dyouth/


ภาพประกอบ