คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ จัดบรรยายพิเศษให้ความรู้เรื่องพันธุศาสตร์เซลล์

               เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการประมง ห้องเรียน 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษ เรื่องการบูรณาการพันธุศาสตร์เซลล์ระดับโมเลกุลเพื่อประยุกต์ทางการประมงและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านพันธุศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธุศาสตร์เซลล์ระดับโมเลกุล เพื่อสนับสนุนการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และด้านการประมง

               จากมาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ได้กำหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้  อีกทั้งมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันที่กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาเป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรม มุ่งเน้นแนวทางการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และการประมงโดยการใช้เทคนิคที่เกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้ทั้งด้านพันธุศาสตร์เซลล์และพันธุศาสตร์เซลล์ระดับโมเลกุลที่ได้จาการศึกษาวิจัยทั้งในประเทศและระดับสากล โดยในการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง อาจารย์จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ ความสำคัญของพันธุศาสตร์ในการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการประยุกต์ใช้ทางการประมง และ Prof. Dr.Marcelo B. Cioffi จากมหาวิทยาลัย Federal de Sao Carlos ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง Applications of Molecular cytogenetic technique toward biodiversity and fishery researches และในหัวข้อเรื่อง Cytogenetic study in fish of LCP-Laboratorio de Citogenetica de Peixes DGE, Universidade Federal de Sao Carlos และ Thailand-Brazil research cooperation ซึ่งมีนักศึกษาสาขาวิชาการประมง และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้กว่า 70 คน


ภาพประกอบ