สิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 “ตุ้มโฮมพี่น้องเฮา”

            

   เมื่อวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมโครงการ สิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 “ตุ้มโฮมพี่น้องเฮา” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคามวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาสาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และสถาบันเครือข่าย และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพและความสามารถ ทั้งในด้านวิชาการ และจิตอาสาแก่สังคม และตระหนักบทบาทหน้าที่ของนักรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ที่ดี  คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร สาขารัฐประศาสนศาสตร์คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ เข้าร่วมจำนวน 51 คน  กิจกรรมของโครงการประกอบไปด้วย กิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ การจัดนิทรรศการผลงานนักศึกษาการร่วมกับบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะและการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรี โดยมีมหาวิทยาลัยที่ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายสิงห์อีสานสัมพันธ์ ทั้งสิ้น  18 สถาบันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้นายศิวพล  คำผาเมือง นักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการประกวดสุมทรพจน์ “เรื่อง บทบาทของนักศึกษารัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์กับการช่วยเหลือสังคม” และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการจัดซุ้มนิทรรศการผลงานของนักศึกษา จากผู้เข้าร่วมประกวดทั้งหมด 16 สถาบันการศึกษา

ข่าว / นายอัฐพล หลาวเหล็ก

ถาพ / นางสาวน้ำหวาน พานศรี


ภาพประกอบ