ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์ พร้อมด้วยนักศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์ พร้อมด้วยนักศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 “วิทยาการจัดการวิชาการ 2017 : การวิจัยยุคประเทศไทย 4.0” นอกจากนี้ยังได้รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ความท้าทายในการวิจัยยุคประเทศไทย 4.0 โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ข่าว / อนิรุต สุทธินันท์

ภาพ / ผศ.ดร.ศักรินทร์  นนทพจน์


ภาพประกอบ