อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ บรรยายพิเศษให้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ดร.ธีระวัฒน์  เจริญราษฎร์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดหนองคาย เพื่อบรรยายในโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดหนองคาย ณ โรงแรมธาวิลล่า  ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ  และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพให้มีโอกาสได้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้านอาชีพร่วมกัน  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ สมาชิกจำนวน 40 คน ผู้แทนหน่วยงานและผู้แทนองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาชีพ จำนวน 10 คน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 50 คน

ภาพ / ข่าว  ดร.ธีระวัฒน์  เจริญราษฎร์ 


ภาพประกอบ