คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ จัดเสวนาประธานาธิบดี โดนัล ทรัมป์ กับ นโยบายต่างประเทศ

เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14:00 น. ณ ห้อง 2105 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง ประธานาธิบดี โดนัล ทรัมป์ กับ นโยบายต่างประเทศ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ เป็นผู้ดำเนินการเสวนาและอาจารย์จอร์น แม็ค ลาฟลิน เมอร์ฟี และอาจารย์แดนเนียล เจย์ มิตเตอร์ฮอฟ  เป็นวิทยากรในการเสวนา ซึ่งมีคณาจารย์ นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสวนากว่า 60 คน


ภาพประกอบ