ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ "การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน Thailand 4.0 และเรียนอย่างไรให้มีความสุข"

คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ "การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน Thailand 4.0 และเรียนอย่างไรให้มีความสุข" โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตร และ รศ.พรชัย สุนทรพันธ์ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ห้อง NK ๒๒๑๗ ชั้น ๒ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  

 

กำหนดการ

โครงการ พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาสู่การเป็นผู้นำ

“การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน Thailand 4.0 และเรียนอย่างไรให้มีความสุข” 

วันที่ ๑๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ห้อง NK ๒๒๑๗ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 

 

๑๒.๐๐ น.        ลงทะเบียน
๑๓.๐๐ น.        เชิญ ศาสตราจารย์กิตติคุณ .ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
                     และ รศ.พรชัย สุนทรพันธ์ เดินทางมาถึง ห้องประชุมอเนกประสงค์ NK ๒๒๑๗
๑๓.๑๕ น.       รับฟังเสวนาจาก  ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม  รองนายกรัฐมนตรี และ รศ.ดร.พรชัย สุนทรพันธ์ 
                     ​ในหัวข้อ “การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน Thailand 4.0”และ “เรียนอย่างไรให้มีความสุข”
๑๔.๔๕ น.       พักรับประทานอาหารว่าง
๑๕.๐๐ น.        รับฟังบรรยายจาก  ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม  รองนายกรัฐมนตรี และ รศ.พรชัย สุนทรพันธุ์
                     ในหัวข้อ “การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน Thailand 4.0”และ“เรียนอย่างไรให้มีความสุข” (ต่อ) ถาม - ตอบ
๑๖.๐๐ น.        เรียนเชิญ ท่านวิทยากร คณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ  นักศึกษา ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก