คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ จัดบรรยายพิเศษ "การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน Thailand 4.0 และเรียนอย่างไรให้มีความสุข"

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ NK 2217 ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ดร.พรชัย สุนทรพันธุ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ให้เกียรติเดินทางมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน Thailand 4.0 และเรียนอย่างไรให้มีความสุข” ซึ่งคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ จัดขึ้น โดยมี นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ คณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ นางดารารัตน์ อุ่นคำ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย พ.ต.อ.วุฒิชัย จันโทภาส ผู้กำกับการ สภ.เมืองหนองคาย ร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ เป็นเวทีให้นักศึกษามีโอกาสในการแสดงออกทางด้านความคิด อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีบุคลิกที่ดี พร้อมทั้งเป็นการสร้างทัศนคติใหม่ ความรู้ใหม่ รวมถึงการวางแผนการตัดสินใจในการประกอบอาชีพในอนาคต เกี่ยวกับอาชีพที่สามารถทำได้เมื่อสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย นอกจากนี้นักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องยังสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสอบถามข้อสงสัยได้จากผู้มีความรู้และประสบการณ์โดยตรง โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 600 คน

 

 


ภาพประกอบ