โครงการสุขภาพชุมชนคนหนองคาย ประจำปี 2560

ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจ เข้าร่วม
-------------------------
 โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนคนหนองคาย 
-------------------------
 กิจกรรม 
ตรวจสุขภาพช่องปาก ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน โดยหน่วยพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
นวดแผนโบราณ 
กิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
กิจกรรมสาธิตการผลิตวัตถุดิบอาหารเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมสันทนาการ
บูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
-------------------------