ดร.จตุราพร สีหาบุตร รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วม International Workshop.

ดร.จตุราพร สีหาบุตร รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ดร.กีรติพร จูตะวิริยะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วม International Workshop on Sustainable Development in the ASEAN: Sharing Experiences and Lessons Learned (SELL) from Luang Prabang" ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN:Research University Network) ทั้ง8 มหาวิทยาลัย จำนวน 65 คน ในระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2560 ณ เมืองหลวงพระบาง ประเทศ สปป.ลาว การจัดโครงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โจทย์ประเด็นปัญหาทางการวิจัยระหว่างเครือข่ายนักวิจัยจากทั้ง8มหาวิทยาลัยในขอบเขต RUN ASEAN นอกจากนั้นยังได้ลงพื้นที่และพบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อศึกษากรณี best practicesต่างๆ เช่น Living Land Organic Farm, Luang Prabang Handicraft Association, UXO Laos Visitor

ภาพ / ข่าว ดร.จตุราพร สีหาบุตร


ภาพประกอบ