คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก Goethe University Frankfurt

วันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก Department of Human Geography Goethe University Frankfurt นำโดย Prof. Dr. Marc Boeckler โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บดี ปุษยายนันท์ อาจารย์ประจำสาขาเศรษฐศาสตร์ ให้การต้อนรับและบรรยายความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้อง NK6106 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 2 และในช่วงบ่ายมีการเข้าไปศึกษาชุมชนในจังหวัดหนองคาย  ณ บ้านจอมแจ้ง ตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคายจอมแจ้ง ถือเป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นในการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้อาชีพการเกษตรทั้งการทำนา ปลูกผัก ทำสวน ควบคู่ไปกับการอยู่กับธรรมชาติ โดยรอบที่งดงาม และบริสุทธิ์ของริมแม่น้ำโขงอันเป็นสถานที่ตั้งของหมู่บ้านหมู่บ้านแห่งนี้


ภาพประกอบ