คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่าง 3 สถาบัน

จากการไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร เมื่อปีทีผ่านมา กิจกรรมความร่วมมือดีๆเช่นนี้จึงเกิดขึ้น กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่าง 3สถาบัน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร และ Akita International University, Japan ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2560 

วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 ต้อนรับโดย คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริช แรงสูงเนิน คณะบริหารธุรกิจ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่คณะ จากนั้นมีการบรรยาย หัวข้อ GMS Countries and Sustainability: Case study Thailand โดย ดร.ธีรวัฒน์ เจริญราษฎร์

วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 ช่วงเช้ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่างสามสถาบัน ช่วงบ่ายลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ ฟังการบรรยายจาก คุณธนพล ไลละวิทย์มงคล CEO Deuan Sawanh (Thailand) เจ้าของธุรกิจLogistic Company ซึ่งการบรรยายและลงพื้นที่ในครั้งนี้ นักศึกษามีความสนใจในระบบการทำงานของบริษัทและเห็นภาพถึงการทำงาน Logisic company, work flow system, border trade ระหว่างกลุ่มประเทศ GMS ได้เป็นอย่างดี

ภาพ / ข่าว  ดร.จตุราพร  สีหาบุตร


ภาพประกอบ