ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมงาน "สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2560"

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมงาน "สืบสานประเพณีวันสงกรานต์  ประจำปี 2560" มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
------------------------
ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560
ตั้งขบวนแห่ ณ วัดศรีเจริญ (เซเว่นฯ หนองเดิ่น) ตั้งแต่เวลา 8.00 น.เป็นต้นไป
------------------------
กำหนดการ
7.30 – 8.00 น. อัญเชิญพระแก้วมรกตลงร่วมขบวนแห่และสรงน้ำ
8.00 – 8.30 น. ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา พร้อมกัน ณ วัดศรีเจริญ
8.30 – 9.00 น. ตั้งขบวนแห่ ณ วัดศรีเจริญ(เซเว่นฯ หนองเดิ่น)
9.00 – 10.30 น. เริ่มเคลื่อนขบวนแห่จากวัดศรีเจริญ ถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
10.30 – 11.00 น. พิธีเปิด โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 ณ สวนสุขภาพ
11.00 – 11.30 น. เริ่มโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 ณ สวนสุขภาพ มหาวิทยลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
- พิธีรดน้ำขอพรสมมาอาวุโส
12.00 – 13.00 น. ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา รับประทานอาหารร่วมกัน ณ สวนสุขภาพ
13.00 – 15.00 น. แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
15.00 – 15.30 น. อัญเชิญพระแก้วมรกตขึ้นและปิดกิจกรรม
------------------------