ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4

 ประชาสัมพันธ์ 
" ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4 "
# วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560
# ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ NK 2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ1
# มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
 วันสุดท้ายส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็ม 24 เมษายน 2560 : chatpreecha@kku.ac.th