อาจารย์คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ เข้าร่วมประชุมโครงการ (TVSEP)

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล อาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ Thailand Vietnam Social Economic Project (TVSEP) ซึ่งเป็นโครงการวิจัยขนาดใหญ่และต่อเนื่อง เกี่ยวกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ที่มีการเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับครัวเรือนด้านสังคมและเศรษฐกิจของทั้ง 2 ประเทศ เป็นเวลาต่อเนื่อง 10 ปี โดยโครงการวิจัยนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง University of Hannover ประเทศสหพันธรัฐเยอรมันนี กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเทศไทย และมีศูนย์เก็บข้อมูลระดับชาติ (National Data Collection Center) ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล กล่าวว่า การได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีและมีประโยชน์อย่างมาก สามารถนำมาใช้บูรณาการกับการเรียนการสอน และการทำวิจัยของคณาจารย์สาขาเศรษฐสาสตร์ รวมทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายวิจัยกับ University of Hannover ประเทศสหพันธรัฐเยอรมันนีและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อตอบสนองนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (National Research University) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกด้วย ทั้งนี้ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงศ์ วัฒนกูล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ช่วยเป็นผู้ประสานงานในครั้งนี้


ภาพประกอบ