คณะบริหารธุรกิจ เปิดโอกาสให้นักศึกษา ศึกษาดูงาน ณ นครโฮจิมินห์

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย   ผศ.ดร. กริช แรงสูงเนิน และรองคณบดี ดร.จตุราพร สีหาบุตร นำนักศึกษารายวิชา 949 825 Business Opportunity Evaluation and New Venture Creation in GMS Countries ศึกษาดูงาน ณ นครโฮจิมินห์ และเมืองมุยเน่ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม การศึกษาดูงานในรายวิชาเป็นการ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงในการลงพื้นที่ประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อเป็นการวิเคราะห์และประเมินโอกาสทางธุรกิจของประเทศเพื่อนบ้าน โดยพิจารณาทั้งปัจจัย ประวัติศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และการศึกษาถึงเงื่อนไขกฎหมายการลงทุนรวมไปถึงการเข้าไปทำความรู้จักกับผู้นำทั้งทางด้านการเมืองและด้านธุรกิจในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเพื่อให้เกิดสายสัมพันธ์ที่ดี นอกจากนั้นยังเป็นการเดินทางดูงานเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนและ/หรืองานวิจัยของคณาจารย์ผู้สอน โฮจิมินห์เป็นเมืองที่น่าสนใจในแง่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเวียดนาม จากประชากรร้อยละ 7.5 ของประเทศ แต่มีจีดีพีถึงร้อยละ 20.2 และการลงทุนจากต่างประเทศมากถึงร้อยละ 34.9 ของทั้งประเทศ 

โดยการเดินทางครั้งนี้ ได้เข้าเยี่ยมคาราวะและรับฟังการบรรยายจากคุณอุรีรัตน์ รัตนพฤกษ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เข้าศึกษาดูงานด้านการลงทุนจากธนาคารกรุงเทพ และบทบาทของภาคการศึกษาเวียดนามจากมหาวิทยาลัย Royal Melbourne Institute of Technology ในนครโฮจิมินห์ การสำรวจศักยภาพธุรกิจการท่องเที่ยวจากเมืองท่องเที่ยวเช่น Mui Neซึ่งนักศึกษาได้รับความรู้และสามารถวิเคราะห์ศักยภาพทางธุรกิจและปัจจัยสภาพแวดล้อมประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้เป็นอย่างดี รวมทั้งคณาจารย์มีมุมมองจากประเทศเพื่อนบ้านใน GMS เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้และนำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัยต่อไป

ภาพ / ข่าว  ดร.จตุราพร สีหาบุตร


ภาพประกอบ