คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯจัดประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานฯ นศ. ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม NK 2217 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ จัดโครงการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช จิ๋วแหยม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ โครงการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4 จัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ให้แก่ คณาจารย์ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงาน พร้อมทั้งนำเสนอผลงานของนักศึกษาทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์

งานประชุมวิชาการในครั้งนี้ มีนักศึกษาส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมดังนี้ การนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพจำนวน 5 เรื่อง ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพจำนวน 8 เรื่อง การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพจำนวน 17 เรื่อง และด้านวิทยาศาสตร์กายภาพจำนวน 13 เรื่อง พร้อมกับมีการแสดงนวัตกรรมจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตทั้ง 6 สาขาวิชา รวมทั้งนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และได้รับเกียรติจาก นายวิศณุพร รัตรตรัยวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เขต 1 (เชียงใหม่) มาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับปลานิล ศาสตร์ของพระราชาสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการเรียน การทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นส่วนหนึ่งของตัวอย่างการพัฒนาประเทศไทยด้านการประมง ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล


ภาพประกอบ