วนค.เตรียมความพร้อมการใช้ระบบ MIS และระบบสารสนเทศอื่นๆ ให้กับคณาจารย์และบุคลากร

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ NK2316 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อเรื่อง "การเตรียมความพร้อมการใช้ระบบ MIS และระบบสารสนเทศอื่นๆ" โดยมีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายและร่วมการอบรมในครั้งนี้จำนวนมาก

 


ภาพประกอบ