คณาจารย์สาขาเศรษศาสตร์ วนค.จัดประชุมปฐมนิเทศ การเก็บข้อมูลภาคสนาม

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล และคณาจารย์สาขาเศรษศาสตร์  จัดการประชุมปฐมนิเทศ โครงการวิจัยของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โดยหัวหน้าโครงการวิจัย ศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี เสนาสุ และทีมวิจัย ให้กับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Survey and Data Collection) พื้นที่จังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอโพนพิสัย และอำเภอรัตนวาปี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล กล่าวว่า โครงการวิจัยนี้เป็นความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วิทยาเขตหนองคาย และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เป็นประโยชน์ในด้านการบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัย ของสาขาเศรษฐศาสตร์ ทำให้นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มีประสบการณ์จริงในการเก็บข้อมูลวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ ภาคสนาม และได้เพิ่มทักษะการดำเนินการวิจัยจริง เพิ่มเติมจากการเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์อีกด้วย


ภาพประกอบ