ผศ.ดร.ธเนศ วัฒนกูล รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาองค์กร(OD) ให้กับ อบต.บ้านไผ่

เมื่อวันที่ 28-30 เมษายน 2560 ณ ธนิตา ลากูน รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล อาจารย์ประจำสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย พร้อมด้วย นายอัถพล หลาวเหล็ก เจ้าหน้าที่พัฒนานักศึกษา ได้รับเชิญจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่ เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาองค์กร(OD) ประจำปี 2560 หลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาค่านิยมองค์กร เพื่อให้บุคลากรได้รับการปรับเปลี่ยนทัศนคติและกระบวนทัศน์และวิสัยทัศน์ขององค์กร รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง การมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคลและการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข การทำงานร่วมกันและลดปัญหาความขัดแย้งในองค์กร

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการให้บริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจที่สำคัญของ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นอกเหนือจากการเรียนการสอน และการวิจัย อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดารและพัฒนาองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพกับหน่วยงานภายนอก


ภาพประกอบ