คณะบริหารธุรกิจจัดโครงการอบรม Excel เพื่อผู้ประกอบการ SMEs

เมื่อวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ศูนย์พัฒนาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมเพื่อ SMEs คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมมือระหว่างศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การใช้โปรแกรม Excel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ SMEs
 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วิทยาเขตหนองคาย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 30 คน โดยศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้รับอนุมัติงบประมาณแผ่นดินจาก กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการเพิ่มความฉลาดรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Literacy) ให้กับผู้ประกอบการและภาคธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดชายแดน โดยการฝึกอบรมนี้มีวัตถุประสงค์ไม่เพียงเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบธุรกิจแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดช่องว่างทางด้านดิจิตัล (Digital Divide) ระหว่างผู้ประกอบการในเมืองใหญ่และในต่างจังหวัดเล็กๆ ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้การอบรมครั้งนี้ยังได้วิทยากรพิเศษ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ ปาติยะเสวี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ให้ความรู้ในการใช้โปรแกรม Excel

ภาพ / ข่าว  ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฏร์


ภาพประกอบ