อาจารย์คณะสังคมฯ วนค. รับเชิญเข้าร่วมประชุมกับสำนักงานคลัง จ.หนองคาย

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณารายงานประมาณการเศรษฐกิจ จังหวัดหนองคาย ปี 2560 ประจำเดือนมิถุนายน 2560 จากสำนักงานคลัง จังหวัดหนองคาย ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมคลังจังหวัดหนองคาย ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล กล่าวว่า การเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ มีประโยชน์อย่างมาก เพราะเป็นการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการจัดทำและแพร่รายงานประมาณการเศรษฐกิจ จังหวัดหนองคาย นอกจากนั้นยังเป็นการบูรณาการที่สามารถนำมาใช้ในการเรียน การสอน เป็นกรณีศึกษา (CASE STUDY) และยังสามารถใช้เป็นข้อมูลสำหรับการทำวิจัยของคณาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์อีกด้วย ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล ยังได้พบปะและเยี่ยมนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 3 คน ที่ฝึกงาน ณ สำนักงานคลัง จังหวัดหนองคาย อีกด้วย


ภาพประกอบ