บุคลากรสำนักงานวิทยาเขตหนองคายเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องอาหารช่อคูณคำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องอาหารช่อคูณคำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์สมหมาย ปรีเปรม รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน พร้อมคณะ ให้เกียรติเดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุ เพื่อให้การบริหารงานด้านงานคลัง พัสดุและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตหนองคายเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุในครั้งนี้​

 

ภาพ : อนิรุต  สุทธินันทฺ์

ข่าว : ธีรชัย  สุขส่ง


ภาพประกอบ