คณะสังคมฯ สัมมนาทางวิชาการเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วม ไทย - ลาว

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมอมันตา จังหวัดหนองคาย รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ คณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ และอาจารย์ประจำสาขารัฐประศาสนศาสตร์ รับเชิญเป็นวิทยากรเสวนา “โครงการสัมมนาทางวิชาการเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วม :  ศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งร่วม ระหว่าง ประเทศไทยกับ สปป.ลาว ในมิติทางการค้า เศรษฐกิจ และกฎหมาย ครั้งที่ 2 โดยงานเสวนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อศึกษาสภาพความพร้อม และศักยภาพของพื้นที่ทางกายภาพ ในการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วม ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย นครเวียงจันทร์ จังหวัดมุกดาหาร และแขวงสะหวันนะเขต อีกทั้งยังเป็นการศึกษาความต้องการในด้านการพาณิชย์ และอุตสาหกรรม ของภาคเอกชนในประเทศและเอกชนต่างประเทศ ต่อการส่งเสริมการลงทุนในพื้นพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมในระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่นของจังหวัดหนองคาย และจังหวัดมุกดาหาร นครเวียงจันทน์ และสะหวันนะเขต รวมถึงการศึกษาศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจระดับมหาภาค อันเกิดจากความต้องการต่างๆ ของธุรกิจก่อนและหลังการเปิดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษร่วม ของจังหวัดหนองคาย และจังหวัดมุกดาหาร นครเวียงจันทน์ และสะหวันนะเขต และเพื่อเป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์กลางการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านภายในงานได้มีการสัมนาวิชาการเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมระหว่างไทย กับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

มิติด้านกฎหมาย วิทยาการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เวียงวิลัย เที่ยงจันไซ คณบดีคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

มิติด้านรัฐศาสตร์ วิทยาการโดย 1.รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา นิลประพันธ์ ประธานสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 3.รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเที่ยง พรมพะจัน รองคณบดีคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

มิติด้านการค้า วิทยาการโดย 1. Assoc.Dr.Phouphet Kyophilavong Vice Dean of Faculty of Economics and Business Management of National University of Lao 2. ดร. นารา กิตติเมธีกุล อาจารย์สาขาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ

ด้านเขตโลจิสติกส์ วิทยาการโดย 1.คุณธวัชชัย เฮงประเสริฐ รองประธานกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2. Mr. Tee Chee Seng General Manager, Savan Park Savannakhet   และดำเนินรายการโดย ดร.ธีรวัฒน์ เจริญราษฎร์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และในการจัดสัมมนา มีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมระหว่างไทย กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นจำนวนมาก

ภาพ / อัฐพล  หลาวเหล็ก

ข่าว / อนิรุต  สุทธินันท์


ภาพประกอบ