คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วิทยาเขตหนองคาย

วันที่ 1 กรกฎาคม  2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บดี  ปุษยายนันท์ ผู้ช่วยคณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ นายวชรินันท์ คงทวี หัวหน้างานอาคารและสถานที่ สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนารอบวิทยาเขตหนองคายเพื่อสร้างจิตสำนึกในด้านจิตสาธารณะหรือจิตอาสาให้แก่นักศึกษา  เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และรู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม อีกทั้งให้นักศึกษารู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี และเพื่อทำให้มหาวิทยาลัยมีทัศนียภาพที่สวยงามน่าอยู่ยิ่งขึ้น 

ภาพ / ข่าว      บดี  ปุษยายนันท์,อัฐพล หลาวเหล็ก

ผู้นำเสนอข่าว  อนิรุต สุทธินันท์


ภาพประกอบ