ประกาศ เลือนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

 ประกาศ 
------------------------------
เลือนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นวันจันทร์ที 10 ก.ค. 2560 เวลา 10.00 น.

เพื่อพิทักษ์สิทธิประโยชน์ที่จะพึงมีพึงได้ของผู้เข้าสมัครรับคัดเลือกเข้าศึกษาเนื่องจากวันสุดท้ายของการสมัคร ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับ ๑๐๙๗/๒๕๖๐) ติดกับวันหยุดราชการต่อเนื่อง ซึ่งอาจมีเอกสาร/หลักฐานของผู้สมัครในวันที่ ๗ ก.ค. ๒๕๖๐ ตกค้างระหว่างนำส่ง ประกอบกับคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครมีความจำเป็นต้องพิจารณาตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน

จึงใคร่ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น.

 ผ่านทางเว็ปไซต์ >> www.nkc.kku.ac.th