คณะสังคมฯ วนค. ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

วันที่ 5 ก.ค.60 ณ ห้องปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 รศ.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ คณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ผศ.ดร. อนุชา นิลประพันธ์ ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาตร คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เข้าศึกษาดูงานการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และการบริหารงานทั่วไปของคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ

 


ภาพประกอบ