รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์ และคณะจากมหาวิทยาละยขอนแก่น ร่วมกับบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตหนองคายและคณะ ประชุมเพื่อค้นหา แนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practices) การสร้างสุขระดับองค์กรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุม NK 6208 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 2 วิทยาเขตหนองคาย ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์ และคณะจากมหาวิทยาขอนแก่น ได้เดินทางมาประชุมเพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) การสร้างสุขระดับองค์กรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโครงการการพัฒนากระบวนการและรูปแบบการสร้างสุขระดับองค์กร สู่องค์กรสุขภาวะมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อให้คณะ หน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เกิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสุขอย่างมีส่วนร่วมจากบริบทองค์กร จนเกิดเป็นองค์กรสุขภาวะ

โดยมี นางชาติพร เมืองโคตร มุงคุณแสน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย และนางดารารัตน์ อุ่นคำ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย พร้อมทั้งบุคลากรสำนักงานและคณะเข้าร่วมรับฟัง ในครั้งนี้ 

ภาพ/ข่าว ธีรชัย สุขส่ง


ภาพประกอบ