รอบรั่ววิทยาเขตฯ ย้อนหลัง

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=878
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560  ณ โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย อาจารย์ชาติภร เมืองโครต มุงคุณแสน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย เป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนคนหนองคาย ประจำปี 2560 โดยมี นายอดิพงษ์ ไชยสิทธิ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวราย

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=877
อาจารย์ชาติภร เมืองโคตร มุงคุณแสน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้ร่วมจัดกิจกรรมบรวงสรวงสักการะบูชา ขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวิทยาเขตหนองคาย พร้อมทั้งทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้าง

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=876
นางดารารัตน์ อุ่นคำ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย นำคณะผู้บริหาร ร่วมประชุม "สภากาแฟ (Morning Talk)" จังหวัดหนองคาย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 07.00 น. ณ ห้องประชุมร่วมไทร องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย โดยมีนายสุชาติ นพว

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=879
วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2560 สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมกับกลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศอินโดจีน และสำนักบริการวิชาการ จัดโครงการค่ายอาเซียนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล หัวหน้าโครงการ และคณาจารย

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=875
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล และอาจารย์ปรัชญา หมื่นอภัย นำนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาเและนำเสนอบทความวิจัยเศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=874
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล ได้รับเชิญเป็นวิทยการพิเศษบรรยาย หัวข้อทิศทางการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยแนวคิด THAILAND 4.0 ในโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพัฒนากรอำเภอ จัดโดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จังหวัดอุดรธานี โดยผู้เข้าร่วมอบรม

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=872
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ NK 2217 ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ดร.พรชัย สุนทรพันธุ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ให้เกียรติเดินทางมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=869
เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14:00 น. ณ ห้อง 2105 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง ประธานาธิบดี โดนัล ทรัมป์ กับ นโยบายต่างประเทศ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ เป็นผู้ดำเนินการเสวนาและอาจารย์จอ

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=868
ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00-13.00 น. ดร.ธีระวัฒน์  เจริญราษฎร์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญจากบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ให้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการสานพลังประชารัฐด้านก

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=867
ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ดร.ธีระวัฒน์  เจริญราษฎร์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดหนองคาย เพื่อบรรยายในโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดหนอ

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=864
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์ พร้อมด้วยนักศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 “วิทยาการจัดการวิชาการ 2017 : การวิจัยยุคประเทศไทย

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=863
                เมื่อวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมโครงการ สิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 “ตุ้มโฮมพี่น้องเฮา” ณ มหาวิ

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=861
               เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการประมง ห้องเรียน 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษ เรื่องการบูรณาการพันธุศาสตร์เซลล์ระดับโมเลกุลเพื่อประยุกต์ทางการประมงและความหลากหลายทางชีวภาพ

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=859
วันที่ 31 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี เข้าศึกษาดูงาน ศึกษาสถานที่ สภาพแวดล้อม หลักสูตร คณะสาขา พร้อมทั้งแนวทางการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเข

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=856
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดย อาจารย์ชาติภร เมืองโคตร มุงคุณแสน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย พร้อมด้วย นางดารารัตน์ อุ่นคำ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย นำบุคลากรวิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อถนอม อุ่นวิเศษ บิดาของคุณผดุงศักดิ์

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=855
วันที่ 25 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดพิธีทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้า และร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 53 ปี ณ บริเวณอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 2 โดยได้รับเกียรติจาก นางดารารัตน์ อุ่นคำ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเ

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=854
นางสาวศิริเพ็ญ มีหลิน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน (นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ) เรื่อง กฏหมายในชีวิตประจำวันสำหรับประชาชนลาว กลุ่มมนุษศาสตร์ สังคมศาสตร์และการจัดการ โดยมีผู้ช่วย

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=853
     วันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 7.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จัดพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ครบ 100 วัน แห่งการเสด็จสู่สวรรคาลัย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช &nb

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=851
วันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 07.30 น.นางดารารัตน์ อุ่นคำ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย  นำบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมถวายราชสักการะพานพุ่มดอกไม้ ถวายความเคารพ และร่วมกล่าวคำถวายราชสดุดี เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560       โ

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=849
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ที่ห้องรับรอง ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้เข้าพบ รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตรศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเยี่ยม