รอบรั่ววิทยาเขตฯ ย้อนหลัง

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=898
ดร.สุนทรี  บูชิตชน  อาจารย์ประจำสาขานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการในงาน 5th Academic International Conference on Interdisciplinary Legal Studies,13th – 15th March 2017, Oxford, United Kingdom.โดย ดร.สุนทรี&

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=897
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บดี ปุษยายนันท์ ผู้ช่วยคณบดี คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยาย (Key Note Speaker) หัวข้อ Green Management ในงานประชุมนานาชาติ ICOMS 2017 ณ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=894
วันที่ 13 มีนาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดย ผศ.ดร.วิชัย เสริมผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยเเละการถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงาน กศน.ชุมแพ จำนวนกว่า 160 คน เข้าศึกษาดูงานกระบวนการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์แล

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=892
วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 18.30 น ที่ลานหน้าอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ อำเภอเมืองหนองคาย บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมรำบวงสรวง และบายศรีเมือง สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เนื่องในพิธีเปิดงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 190 ปี เมืองหนองคายและงานกาช

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=890
จากการไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร เมื่อปีทีผ่านมา กิจกรรมความร่วมมือดีๆเช่นนี้จึงเกิดขึ้น กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่าง 3สถาบัน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาส

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=887
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 7.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดยอาจารย์ชาติภร เมืองโครต มุงคุณแสน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย พร้อมคณะบุคลากร ได้เข้าร่วมงานพิธีวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณวีรชนที่อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ เนื่องในวันครบรอบ 131 ปี ของการชนะสงครามปราบฮ่อ และเป็นปี

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=886
เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถ วัดป่าวิเวกอุปถัมภ์ โดย มีท่านนายอำเภอ เมืองหนองคาย เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=885
วันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก Department of Human Geography Goethe University Frankfurt นำโดย Prof. Dr. Marc Boeckler โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บดี ปุษยายนันท์ อาจารย์ประจำสาขาเศรษฐศาสตร์ ให้การต้อนรับและ

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=884
ดร.จตุราพร สีหาบุตร รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ดร.กีรติพร จูตะวิริยะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วม International Workshop on Sustainable Development in the ASEAN: Sharing Experien

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=882
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์ ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา  ได้นำนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ จำนวน 2 คน ประกอบด้วย 1. นายสดายุทธิ ศรีนวล และ 2.นายปรเวศ ศรีชัยโย เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) คร

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=881
เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ชมรมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมกับ ศิษย์เก่า วิทยาเขตหนองคาย รุ่นที่ 4 จัดงานคืนสู่เหย้า NKC RE-UNION 2017 โดยภายในงานมีทั้งกิจกรรมการแนะแนวเพื่อเตรียมตัวสู่การทำงานของศิษย์เก่าหลากหลายสาขาและอาชีพ ให้กับรุ่นน้อง และงานเลี้ยงสังสรรค์ตอนเย็น โ

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=880
วันเสาร์ที่ 25 ก.พ. 2560 ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ "การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ด้วยระบบวิจัยและนวัตกรรม ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซต์ จังหวัดนครปฐม  การประชุมครั้งนี้มีรัฐมนตรีสำนักนาย

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=878
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560  ณ โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย อาจารย์ชาติภร เมืองโครต มุงคุณแสน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย เป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนคนหนองคาย ประจำปี 2560 โดยมี นายอดิพงษ์ ไชยสิทธิ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวราย

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=877
อาจารย์ชาติภร เมืองโคตร มุงคุณแสน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้ร่วมจัดกิจกรรมบรวงสรวงสักการะบูชา ขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวิทยาเขตหนองคาย พร้อมทั้งทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้าง

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=876
นางดารารัตน์ อุ่นคำ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย นำคณะผู้บริหาร ร่วมประชุม "สภากาแฟ (Morning Talk)" จังหวัดหนองคาย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 07.00 น. ณ ห้องประชุมร่วมไทร องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย โดยมีนายสุชาติ นพว

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=879
วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2560 สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมกับกลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศอินโดจีน และสำนักบริการวิชาการ จัดโครงการค่ายอาเซียนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล หัวหน้าโครงการ และคณาจารย

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=875
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล และอาจารย์ปรัชญา หมื่นอภัย นำนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาเและนำเสนอบทความวิจัยเศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=874
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล ได้รับเชิญเป็นวิทยการพิเศษบรรยาย หัวข้อทิศทางการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยแนวคิด THAILAND 4.0 ในโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพัฒนากรอำเภอ จัดโดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จังหวัดอุดรธานี โดยผู้เข้าร่วมอบรม

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=872
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ NK 2217 ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ดร.พรชัย สุนทรพันธุ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ให้เกียรติเดินทางมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=869
เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14:00 น. ณ ห้อง 2105 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง ประธานาธิบดี โดนัล ทรัมป์ กับ นโยบายต่างประเทศ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ เป็นผู้ดำเนินการเสวนาและอาจารย์จอ