รอบรั่ววิทยาเขตฯ ย้อนหลัง

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=952
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้เข้าร่วมโครงการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บดี ปุษยายนันท์ ผู้ช่วยคณบดีคณะส

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=951
ดร.จตุราพร สีหาบุตร รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เข้าอบรมในหลักสูตร“การบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กทส) รุ่นที่ 1 หรือ Tourism Management Program (TME)” จากการที่ได้มีโอกาสเข้าศึกษาในหลักสูตร “การบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริห

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=942
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บดี ปุษยายนันท์ หัวหน้าสาขาและประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล อาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญเข้าร่วมและเป็นคณะกรรมการตัดสินงานประกวดการนำเสนอ

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=938
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นคณะกรรมการทวนสอบหลักสูตร และรายวิชา ของหลักสูตร การบริหารการเงิน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกู

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=937
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสมุด ช่อ วายุภักต์ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  ได้ทำพิธีเปิดตัวตู้ผลิตเอกสารสำคัญทางการศึกษาอัตโนมัติ KKU Academic Document : KAD ซึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวก และรวดเร็วให้แก่นักศึกษาและบัณฑิตสั

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=936
เมื่อวันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมอมันตา จังหวัดหนองคาย รองศาสตราจารย์. ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ คณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ได้รับเชิญจาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรเสวนา โครงการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2568 ในระดับพื้นที่ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพ

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=935
วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม NK6208 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 2 นางดารารัตน์ อุ่นคำ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย นำบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตหนองคายจัดประชุมทบทวนค่านิยมมหาวิทยาลัยขอนแก่นและกำหนดค่านิยมเพิ่มเติมสำหรับสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย ตามมติสภามหาวิทยาลัยเห็

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=934
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล และอาจารย์ปรัชญา หมื่นอภัย นำนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ชั้นปีที่ 3 จำนวน 30 คน เดินทางทัศนศึกษาดูงาน ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 โดยเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และเทศบาลต

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=939
วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมรอยัล นาคารา อ.เมือง จ.หนองคาย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในกลุ่มภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภายใต้ชื่อโครงการ “ค่ายเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Mekong Innovation Boot Camp)” โดยมีวัตถุประสงค

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=932
เมื่อวันที่ 31 พ.ค.60 ณ ห้องประชุม NK6208 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 2 คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมฟังการประชาสัมพันธ์และร่วมหารือแนวทางการทำวิจัยแบบบูรณาการการวิจัยและการจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิจัย วิทยาเขตหนองคาย จากกองบริหารงานวิจัย ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี นำโ

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=930
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ นำคณาจารย์และบุคลากร สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย เดินทางเข้ากราบสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิ

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=929
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดสอบสัมภาษณ์โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2560  ทั้ง 4 คณะ มีนักเรียนจากทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์กว่า 52 คน โดยมีผู้ปกครองมาส่งบุตรหลาน และมีรุ่นพี่จากทุกคณะ มาต้อนรับน้องๆ ด้วยความอ

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=927
เมื่อวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ศูนย์พัฒนาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมเพื่อ SMEs คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมมือระหว่างศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การใช้โปรแกรม Excel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบก

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=926
เมื่อวันที่ 28-30 เมษายน 2560 ณ ธนิตา ลากูน รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล อาจารย์ประจำสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย พร้อมด้วย นายอัถพล หลาวเหล็ก เจ้าหน้าที่พัฒนานักศึกษา ได้รับเชิญจากองค์การบริหารส่วน

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=925
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล และคณาจารย์สาขาเศรษศาสตร์  จัดการประชุมปฐมนิเทศ โครงการวิจัยของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โดยหัวหน้าโครงการวิจัย ศาสต

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=924
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 กลุ่มพงสะหวัน กรุ๊ป นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้เชิญคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมพิธีปิดโครงการสหกิจศึกษาอาเซียน รุ่นที่ 4/2560 ณ ธนาคารพงสะหวัน นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเข้าร่วมส

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=923
วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ NK2316 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อเรื่อง "การเตรียมความพร้อมการใช้ระบบ MIS และระบบสารสนเท

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=921
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม NK 2217 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ จัดโครงการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช จิ๋วแหยม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ โครงการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงาน

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=920
วันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00-16.00 น. คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดประชุมร่วมกับคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ คณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ และรองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ รอ

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=922
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2559 พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. วิรัช จิ๋วแหยม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร