รอบรั่ววิทยาเขตฯ ย้อนหลัง

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=919
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดยนางดารารัตน์ อุ่นคำ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย พร้อมบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย ร่วมพิธีวางพวงมาลา ในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการวางพุ่มถวายดอกไม้ ต่อหน

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=918
วันที่ 21 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดยนางดารารัตน์ อุ่นคำ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการจัดการความรู้ กับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบ

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=917
วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดอบรมโครงการ “การเขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพสำหรับนักศึกษา” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการเขียนหนังสือราชการและสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยความเป็นมื

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=916
เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย   ผศ.ดร. กริช แรงสูงเนิน และรองคณบดี ดร.จตุราพร สีหาบุตร นำนักศึกษารายวิชา 949 825 Business Opportunity Evaluation and New Venture Creation in GMS Countries ศึกษาดูงาน ณ นครโฮจิมินห์ และเ

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=915
เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมจัดขบวนแห่รถบุปผชาติ สืบสานประเพณีสงกรานต์ ร่วมกับเทศบาลเมืองหนองคาย และชุมชนอื่นในจังหวัดหนองคาย ซึ่งในปีนี้มีประชาชนชาวจังหวัดหนองคายให้ความสนใจเข้าร่วมชมขบวนแห่อย่างคับคั่ง  

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=914
เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล อาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการกำกับและติดตามการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดยเครือข่ายสหกิจศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้เดินทางร่วมกับคณะ

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=913
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล อาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ Thailand Vietnam Social Economic Project (TVSEP) ซึ่งเป็นโครงการวิจัยขนาดใหญ่และต่อเนื่อง เกี่ยวกับสภาวะการเปลี

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=912
อาจารย์ชาติภร เมืองโครต มุงคุณแสน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย นำเจ้าหน้าที่สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วม อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สืบสานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดหนองคาย เข้ารดน้ำขอพรพ่อเมืองหนองคาย ในงานสมานสามัคคีประเพณีสงกรานต์ อีสานหนองคาย ประจำปี 2560 จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=911
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๘.๐๐ น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย เป็นผู้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา รดน้ำขอพรผู้อาวุโสและผู้มีคุณูปการแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เ

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=910
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร วิทยาเขตหนองคาย เข้ารดน้ำขอพรผู้อาวุโสและผู้มีคุณูปการแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ สืบสานงานประเพณีของไทย พร้อมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีแก่ผู้มีพระ

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=909
วันที่ 6 เมษายน 2560  อาจารย์ชาติภร เมืองโคตร มุงคุณแสน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย นำหัวหน้างานงานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา และเจ้าหน้าที่บุคลากรงานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช แล

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=905
ผู้บริหารวิทยาเขตหนองคายร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรอบกองไฟ ค่ายชมรมพยัคฆ์ วนค. มข.วิทยาเขตหนองคาย ณ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 8 บ้านห้วยทรายคำ ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ แสงอรุณ รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย ให้เกียรติเป็นประธาน และนางดารารัตน์ อุ่นคำ รักษาการผู้อ

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=907
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการจอมยุทธน้อยนักธุรกิจร้อยล้าน เพื่อเป็นเวทีในการประกวดแผนธุรกิจ แสดงความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งนำเสนอนวัตกรรม โดยมีเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 80,000 บาท คณะบริหารธุรกิจได้มีการเริ่มต้นโครงการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 มีการจัดฝึกอบรมให้แก่นักศึก

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=906
ผู้บริหารวิทยาเขตหนองคายร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรอบกองไฟค่ายชมรมพยัคฆ์ วนค. มข.วิทยาเขตหนองคาย ณ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 8 บ้านห้วยทรายคำ ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ แสงอรุณ รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย ให้เกียรติเป็นประธาน และนางดารารัตน์ อุ่นคำ รักษาการผู้อำ

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=904
เช้าวันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. นางดารารัตน์ อุ่นคำ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิยาเขตหนองคาย นำบุคลากรวิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และ “วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560&r

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=903
คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ พร้อมคณาจารย์ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงานพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=902
วันที่ 29 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดยนางดารารัตน์ อุ่นคำ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย พร้อมทั้งหัวหน้างานให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก นำโดย ดร.จิรายุ อัครวิบูลย์กิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=898
ดร.สุนทรี  บูชิตชน  อาจารย์ประจำสาขานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการในงาน 5th Academic International Conference on Interdisciplinary Legal Studies,13th – 15th March 2017, Oxford, United Kingdom.โดย ดร.สุนทรี&

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=901
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล อาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรราการ ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการทวนสอบรายวิชาและหลักสูตร บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล กล่าวว่า การเป็นกรรมการท

http://nkc.kku.ac.th/th/web/site/view?id=900
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล อาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ได้เข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรคณาจารย์นิเทศก์สหกิจศึกษา จัดโดยงานประสานงานสหกิจศึกษา สำนักพัฒนาและบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2560 ที่โรงแรมวีวิช อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น