ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์วิทยาเขตหนองคาย

ด้านการออกแบบเว็บไซต์

1. มีจุดเด่นหรือเอกลักษณ์ของเว็บไซต์
2. มีจุดเด่นหรือเอกลักษณ์ในการนำเสนอข้อมูล
3. มีการใช้เทคโนโลยีประกอบในการนำเสนอข้อมูล
4. มีการจัดวางข้อมูลที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน
5. มีการจัดเรียงข้อมูลเป็นหมวดหมู่

ด้านเนื้อหาของเว็บไซต์

1. เนื้อหามีความสอดคล้องกับหัวข้อ หัวเรื่องที่แสดงไว้
2. ข้อมูลที่นำเสนอมีความทันสมัย
3. มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
4. ข้อมูลที่แสดงมีความสมบูรณ์ ละเอียด ชัดเจน
5. มีการระบุวันที่ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะ