รอบรั้ววิทยาเขตหนองคาย

เพิ่มเติม

ในระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้ส่งโครงงานคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา ชื่อ ถังขยะอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยีประมวลผลภาพ (Smart bin using image processing)  ประกอบด้วย นายชยังกูร   โตนา นายนพันธ์   ศรีจันทพงศ์ นายวรรณพงษ์ ภัททิยไพบูลย์ และอาจารย์ที่ปรึกษา ...


ข่าวประชาสัมพันธ์

เพิ่มเติม

ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมเดินรณรงค์เชินชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 07.00 น. – 10.00 น. ณ บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดหนองคาย มีผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นจำนวนมาก ต ...

ขอเชิญ อบรมการใช้ห้อง KKU SMART LEARNING...

อัพเดท: 25 กุมภาพันธ์ 2562 ดู 38 ครั้ง