รอบรั้ววิทยาเขตหนองคาย

เพิ่มเติม

วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 คณาจารย์หลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดนำเสนอสหกิจศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 14 คน โดยนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติสหกิจในสถานประกอบการโรงแรม สายการบิน บริษัทจัดนำเที่ยว และบริษัทด้าน MICE ในปีนี้ทางหลักสูตร ให้นักศึกษากลับจากการฝึกปฏิบัติก่อนกำหนดเนื่องจากสถานการณ์โควิด - 19 โดยให้กลับมาจัดทำรายงานโครงงานและ ...


ข่าวประชาสัมพันธ์

เพิ่มเติม

      ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย (ฉบับที่ 8/2563) เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย มีวัตถุประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จึงกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และกระบวนการเข้ารับพิจารณาคัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ...