รอบรั้ววิทยาเขตหนองคาย

เพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม – 1 มิถุนายน 2563 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดโครงการสัมมนาแผนการดำเนินงานผู้นำนักศึกษา ด้านกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา  2563 ณ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา ลาสุนนท์ เป็นประธานเปิดโครงการวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เป็นการสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ตัวแทนชุมนุม และองค์การนักศึกษาได้วางแ ...


ข่าวประชาสัมพันธ์

เพิ่มเติม

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนค่าธรรมเนียมการเข้าพักหอพักนักศึกษา วิทยาเขตหนองคาย (20%)(หมายเหตุ : เฉพาะนักศึกษาที่ชำระค่าธรรมเนียมการเข้าพักหอพักนักศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563  (1/2563) เท่านั้น)ดาวน์โหลดเอกสารใบสำคัญรับเงิน : https://drive.google.com/file/d/1kF8CnUOp_kaewXinwKe39ZeKkKTvI-24/view?usp=sharing ...