รอบรั้ววิทยาเขตหนองคาย

เพิ่มเติม

เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ คณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย พร้อมด้วย Dr.Daneil Mitterhoff ที่ปรึกษา เดินทางไปยัง Yadanabon University (YDB)  ประเทศพม่า ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในเมือง Mandalay ประเทศเมียนมาร์ ตั้งอยู่ในเขตมณฑล Amarapura  มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทั้งสาขาสังคมศาสตร์ และ ...


ข่าวประชาสัมพันธ์

เพิ่มเติม