รอบรั้ววิทยาเขตหนองคาย

เพิ่มเติม

วันที่ 23-24 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ขององค์กร ABEST 21 ที่ FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS, UNIVERSITAS BRAWIJAYA เมือง MALANG ประเทศอินโดนีเซีย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล กล่าวว่า การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึก ...


ข่าวประชาสัมพันธ์

เพิ่มเติม