รอบรั้ววิทยาเขตหนองคาย

เพิ่มเติม

ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 256 ณ วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย (Nong Khai Business School, NBS) ได้รับเชิญจากวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ให้เป็นวิทยากรเรื่องการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจแก่นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี 1) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเป ...


ข่าวประชาสัมพันธ์

เพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ ถึง คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ทุกท่านที่มีความสนใจในนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกลไกในการลงทุน ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมรับฟังข้อเสนอของโครงการ และร่วมเสนอแนะ แนวทางในการดำเนินการจัดทำโครงการวิจัย ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง NK1403 อาคารสำนักงานบริหาร ชั้น 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำเสนอนโยบายดังกล่าว โดย ...