รอบรั้ววิทยาเขตหนองคาย

เพิ่มเติม

ระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ให้เป็นวิทยากรในโครงการศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต หลักสูตรเทคนิคการจัดการคลังสินค้า ระดับสูง (Warehouse Management S ...


ข่าวประชาสัมพันธ์

เพิ่มเติม

ด้วย ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ จะดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา” ในระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เพื่อมุ่งหวังให้มีการเตรียมตัวในการยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร การยื่นสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการยื่นจดลิขสิทธิ์ โดย คุณจิราภรณ์ ...

WORKSHOP ON ESTABLISHING AN AGRICULTURE LAW STUDIES PROGRAM: TRAINING...

อัพเดท: 02 ธันวาคม 2562 ดู 69 ครั้ง