โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

เกี่ยวกับโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

   ด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2559-2562 กำหนดวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยไว้ คือ “เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก”ภายใต้ 4 หลัก และ10 ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยเสาหลักที่ 1 Green and Smart Campus ในยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาวิทยาเขตหนองคายให้เป็นประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการพัฒนา เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายจัดตั้งขึ้นตามนโยบายการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคของรัฐบาล  ตั้งแต่ในปี พ.ศ.2539 มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทางด้านวิชาการและวิชาชีพสาขาวิชาต่างๆ พร้อมกับการมุ่งเน้นการวิจัยลักษณะการบูรณาการที่สามารถประยุกต์นำความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช่ในการพัฒนาภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และมหาวิทยาลัยขอนแก่นมุ่งที่จะให้วิทยาเขตหนองคายเป็นประตูเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและประเทศอาเซียน

     จึงเป็นเหตุผลให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ “พัฒนาวิทยาเขตหนองคายให้เป็นประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” และมหาวิทยาลัยได้จัดทำข้อมูลโดยการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมกับการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดอุดรธานีพบว่าโดยส่วนใหญ่ประชาชนมีความเห็นว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายยังไม่มีกิจกรรมและการบริการวิชาการที่ชุมชน ประชาชนเข้าถึงได้มากนัก การจัดการศึกษายังอยู่ในวงแคบและหลักสูตรที่เปิดสอนยังมีน้อย กอปรกับ สภามหาวิทยาลัยคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ได้รับทราบและเห็นชอบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่การพึ่งพาตนเอง และเชื่อมโยงกับชุมชนในจังหวัดหนองคายและจัดหวัดใกล้เคียงเพื่อเป็นประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาให้มีการสอนหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการในพื้นที่ คือ เปิดสอนสาขาวิชาด้านพยาบาล ศึกษาศาสตร์ แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และการขยายการให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพสู่ชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ได้มาตรฐานของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ในรูปแบบ Teaching Hospital ดังนั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย    จึงขอจัดตั้ง“โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย”

พันธกิจ

  1. เพื่อจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล
  2. เพื่อเป็นแหล่งวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
  3. เพื่อเป็นแหล่งฝึกหัดเกี่ยวกับการจัดการเรียน สร้างประสบการณ์วิชาชีพครู และห้องปฏิบัติการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย
  4. เพื่อเป็นต้นแบบโรงเรียนที่คุณภาพสูง ที่ให้บริการวิชาการโดยมีเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียนในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยในจังหวัดหนองคาย และจังหวัดใกล้เคียง