โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ระบบการเรียนการสอนและแผนการรับนักเรียน

          ระบบการเรียนการสอนเป็นแบบทวิภาค ตามระบบการเรียนของโรงเรียนต่าง ๆ ในประเทศ การเรียนการสอนเป็นแบบสองภาษา คือ เน้นการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยกำหนดแผนการรับนักเรียน ดังนี้ ปีการศึกษา 2561-2563 ระดับประถมศึกษา 2 ห้องเรียน จำนวน 70 คน และระดับมัธยมศึกษา 2 ห้องเรียน จำนวน 70 คน และตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไปรับระดับประถมศึกษา 3 ห้องเรียน จำนวน 105 คน ส่วนระดับมัธยมศึกษา 3 ห้องเรียน จำนวน 105 คน รายละเอียดดังตาราง

ตารางที่ 1 แสดงเป้าหมายการรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561-2566

ชั้น

ปีการศึกษา

2561

2562

2563

2564**

2565

2566

ป.1

70

70

105

105

105

105

ป.2

 

70

70

105

105

105

ป.3

 

 

70

105

105

105

ป.4

 

 

 

70

70

105

ป.5

 

 

 

 70

70

70

ป.6

 

 

 

 

 

70

รวมประถมศึกษา

70

140

245

350

455

560

ม.1

70

70

105

105

105

105

ม.2

 

70

70

105

105

105

ม.3

 

 

70

70

105

105

ม.4

 

 

 

70

70

105

ม.5

 

 

 

 

70

70

ม.6

 

 

 

 

 

70

รวมมัธยมศึกษา

70

140

245

350

455

560

รวมทั้งสิ้น

140

80

420

630

910

1,120