โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

หลักสูตร

      โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เปิดสอนใน 2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ซึ่งการจัดการหลักสูตรการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จะเน้นพัฒนาทักษะ     การเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้พื้นฐานของการคิดจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นหลัก  ทั้งนี้ ผู้เรียนยังต้องมีความรู้ ความสามารถ ทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างให้ผู้เรียนเป็นผู้ดำรงตนอยู่ในศตวรรษที่ 21  ซึ่งความรู้ ทักษะเหล่านี้จะพัฒนาผ่านกระบวนการเรียนการสอนแนวใหม่ตามผลวิจัยหรือนวัตกรรมทางเรียนการสอนยุคใหม่โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยขอนแก่นพัฒนาขึ้น โดยจะสอดแทรกกิจกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู้เหล่านี้ผ่านหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้  ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมแนะแนว

ในส่วนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดำเนินการ ดังนี้

      ระดับประถมศึกษา มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยเน้นใช้หลักของ Open Approach และ Lesson Study 

      ระดับมัธยมศึกษา เน้นการทำงานและการเรียนรู้ร่วมกัน ภาวะผู้นำ จริยธรรม การเรียนรู้ผ่านนวัตกรรม โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิด KKU SMART Learning

     ในส่วนการพัฒนาทักษะการเป็นคนดีของสังคม กิจกรรมร่วมกับชุมชน  วัด การออกค่าย มีการยกระดับพัฒนาทักษะนักเรียนโดยเน้นผ่านกิจกรรมกลุ่ม  ในส่วนการพัฒนาทักษะภาษาเป็นการเรียนรู้กับเจ้าของภาษา การเรียนรู้ในสภาพจริง