โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

การควบคุมมาตรฐานคุณภาพและการกำกำดูแล

        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย มีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ทำหน้าที่กำกับดูแล และการวางแผนการพัฒนาโรงเรียน รวมถึงการจัดการเรียนการสอนที่ได้ตามมาตรฐานตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด ทั้งนี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จะได้ดำเนินการตามระบบการประกันคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนดให้ดำเนินการเพื่อควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน