โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

  1. เป็นโรงเรียนสาธิตต้นแบบที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมจากผลงานวิจัยและวิธีการสอนรูปแบบใหม่ ที่เน้นกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ผลิตนักเรียนที่มีคุณลักษณะที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ การคิดวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และสามารถสื่อสารภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความกล้าหาญในการตัดสินใจ มีจิตสำนึกสาธารณะและรับผิดชอบต่อส่วนรวม
  2. เป็นหน่วยงานที่เป็นรูปแบบของหน่วยงานที่มีความร่วมมือจัดการเรียนสอนอย่างบูรณาการจาก     คณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เช่น คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ที่ร่วมสอนเพื่อให้ประสบการณ์ด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกับคณะวิชาในวิทยาเขตหนองคาย เช่น ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และร่วมมือกับชุมชนโดยรอบ
  3. เป็นโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนพี่เลี้ยงที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพ และศักยภาพของประถมศึกษา มัธยมศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนและพัฒนาครูร่วมกัน ซึ่งจะเป็นช่องทางที่ชุมชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสามารถเข้ามาใช้บริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยได้
  4. เป็นช่องทางสร้างความร่วมมือเพื่อการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคมในพื้นที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดใกล้เคียง