โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ใบสมัครเข้าศึกษา

  1. ใบสมัครเพื่อเขาศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่
  2. ใบสมัครเพื่อเขาศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่