โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

อาคารเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย