สัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 13

“KKU Nong Khai Fair 2018”

เกี่ยวกับโครงการสัปดาห์วิชาการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมกับสำนักบริการวิชาการและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 13 KKU Nong Khai Fair 2018” ในระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 โดยมีแนวคิดในการจัดงาน คือ “วิชาการก้าวไกลไปกับ Thailand 4.0” โดยกิจกรรมหลักๆ 4 ประเภท คือ

  1. กิจกรรมการแสดงทางวิชาการและนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
  2. กิจกรรมการตอบปัญหาทักษะทางวิชาการ
  3. กิจกรรมมหกรรมแข่งขันทางวิชาการ
  4. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์