สัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 13

“KKU Nong Khai Fair 2018”

กิจกรรมการแสดงทางวิชาการและนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

ลำดับ

ชื่อกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

วัน/เวลา

สถานที่

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์

1

จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย “150 วิทยาศาสตร์ไทย”

ผศ.ดร.เทวัญ เริ่มสูงเนิน

ผศ.ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล

อ.จุมาพร โสหนองบัว

16-18 สิงหาคม 2561

หน้าห้อง NK 2217

(ฝั่งระเบียง)

2

พิธีถวายพานพุ่ม

18 สิงหาคม 2561

ภายในห้อง NK 2217

3

กิจกรรมการโชว์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.อริยะ นามวงศ์

16-18 สิงหาคม 2561

ภายในห้อง NK 2217 (ด้านหลัง)

4

การโชว์นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม

ดร.รัชต โปชยะวณิช

16-18 สิงหาคม 2561

ภายในห้อง NK 2217 (ด้านหลัง)

5

การโชว์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอาหาร

ผศ.ดร.บังอร เหมัง

อ.ณชยุต จันท์โชติกุล

16-18 สิงหาคม 2561

ภายในห้อง NK 2217 (ด้านหลัง)

6

การโชว์นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การประมง

ผศ.ดร.รัชนีกรณ์  มาพะเนาว์

16-18 สิงหาคม 2561

ภายในห้อง NK 2217 (ด้านหลัง)

7

การโชว์นวัตกรรมด้านการกีฬาและการออกกำลังกาย

ดร.อัครานี ทิมินกุล

16-18 สิงหาคม 2561

ภายในห้อง NK 2217 (ด้านหลัง)

คณะบริหารธุรกิจ

8

โครงการสาธิตการผสมเครื่องดื่ม

ดร.จตุราพร สีหาบุตร

16 สิงหาคม 2561

10.00-15.30 น.

ห้องปฏิบัติการอาหารช่อคูณคำ

9

โครงการ “เส้นทางสู่การเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน”

อ.จิดาภา สีบุญเรือง

16 สิงหาคม 2561

13.00-16.00 น.

 

NK 2302

10

โครงการกิจกรรมลูกโป่งอาเซียน

ดร.นารา กิตติเมธีกุล

16-17 สิงหาคม 2561

บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเรียนรวม

11

โครงการสาธิตการทำขนมไทยและเบเกอรี่

คุณปิยะมาศ โลหะปาน

17 สิงหาคม 2561

09.30-15.30 น.

ห้องปฏิบัติการครัว

คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ

12

โครงการกิจกรรมศาลจำลอง

อ.ปรมาภรณ์ วีระพันธ์

อ.อภิรดี มิ่งวงศ์

17 สิงหาคม 2561

NK 2105

สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย

13

การโชว์เครื่องบินบังคับวิทยุ  โดยชมรมเครื่องบินบังคับวิทยุจังหวัดหนองคาย

คุณจตุพล โพธิ์คำพก

16-17 สิงหาคม 2561

สนามฟุตบอล