สัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 13

“KKU Nong Khai Fair 2018”

กิจกรรมการตอบปัญหาทักษะทางวิชาการ

ลำดับ

ชื่อกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

วันจัด

สถานที่

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์

1

การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมต้น

ผศ.ดร.มานพ ศรีอุทธา

16 สิงหาคม 2561

NK2417

2

การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมปลาย

ผศ.ดร.มานพ ศรีอุทธา

17 สิงหาคม 2561

NK2417

คณะบริหารธุรกิจ

3

โครงการ “ตอบปัญหาการเงินแสนสนุก”

ผศ.ดร. ภิเษก ชัยนิรันดร์

อ. ปริฉัตร วงศ์ปัจฉิม 

อ. ถนอมศิลป์ จันคณากิติกุล

 

17 สิงหาคม 2561

NK2202

4

โครงการแข่งขันการตอบปัญหาทางการท่องเที่ยว

อ.อังค์วรา ณ สุนทร

อ.วรางคณา ถาวรวิริยตระกูล อ.สุพัตรา สร้อยเพ็ชร์

16 สิงหาคม 2561

NK2214

คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ

5

โครงการแข่งขันการตอบปัญหากฎหมาย มัธยมปลาย

อ.ปรมาภรณ์ วีระพันธ์

อ.อภิรดี มิ่งวงศ์

16 สิงหาคม 2561

 

6

โครงการแข่งขันการตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ มัธยมปลาย

ผศ.ดร.ธเนศ วัฒนกูล

ดร.มัลลิกา สมพลกรัง

17 สิงหาคม 2561