สัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 13

“KKU Nong Khai Fair 2018”

กิจกรรมมหกรรมแข่งขันทางวิชาการ

ลำดับ

ชื่อกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

วันจัด

สถานที่

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์

1

การแข่งขันฟุตซอล    

ดร.ณัฐพล ไตรเพิ่ม

16-18 สิงหาคม2561

อาคารพลศึกษา

2

การแข่งขันประกวดการจัดตู้ปลาระดับมัธยมต้น

อ.ดร.รัชนีกรณ์ มาพะเนาว์

16-17 สิงหาคม 2561

บริเวณชั้น 1
อาคารเรียนรวม 1

3

การแข่งขันการออกแบบโปสเตอร์ (Infographic) ระดับมัธยมต้น

ดร.กานดา ศรอินทร์

ดร.ปโยธร อุราธรรมกุล

16 สิงหาคม 2561

NK2314

4

การแข่งขันการออกแบบโปสเตอร์ (Infographic) ระดับมัธยมปลาย

ดร.กานดา ศรอินทร์

ดร.ปโยธร อุราธรรมกุล

16 สิงหาคม 2561

NK2316

5

 การแข่งขันแฟชั่นโชว์จากวัสดุเหลือใช้

อ.อายุวัฒ ธนาเศรษฐอังกูล

16 สิงหาคม 2561

บนเวทีกลาง (1ชั่วโมง)

6

การแข่งขัน e-Sport ระดับมัธยมต้น

อ.ธนภัทร วงษ์คำจันทร์

ดร.สาธิต กระเวนกิจ

17 สิงหาคม 2561

NK2303, NK2306

7

การแข่งขัน e-Sport ระดับมัธยมปลาย

อ.ธนภัทร วงษ์คำจันทร์

ดร.สาธิตกระเวนกิจ

17 สิงหาคม 2561

NK2303, NK2305

8

ประกวดนวัตกรรมอาหารจาก “กล้วย” ระดับมัธยมปลาย

ผศ.ดร. ณัฐจรีย์ จิรัคคกุล

17 สิงหาคม 2561

NK2211

9

 การประกวดการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้

อ.อายุวัฒ ธนาเศรษฐอังกูล

17 สิงหาคม 2561

หน้าห้อง NK2217

10

การประกวดวาดภาพระดับประถมศึกษา

ผศ.ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล

16 สิงหาคม 2561

หน้าห้อง NK2217

คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ

10

โครงการแข่งขันโต้วาทีทางนิติศาสตร์

อ.ปรมาภรณ์ วีระพันธ์

อ.อภิรดี มิ่งวงศ์

17 สิงหาคม 2561

 

คณะศิลปศาสตร์

11

โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระะดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คณะศิลปศาสตร์

16 สิงหาคม 2561

ช่วงเช้า: NK2211

ช่วงบ่าย: เวทีกลาง ห้อง NK2217

12

โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

ดร.ชญาชล เชื้อนนท์

17 สิงหาคม 2561

ช่วงเช้า: NK2302

ช่วงบ่าย: เวทีกลาง ห้อง NK2217