สัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 13

“KKU Nong Khai Fair 2018”

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ลำดับ

ชื่อกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

วันจัด

สถานที่

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์

1

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.ฉัตรชัย ปรีชา

16/08/2561

NK2105