คณะผู้บริหาร


รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี
รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย
         

ผศ.ดร.นงราม เหมือนฤทธิ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
และวิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ
คณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ

ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

รศ.ดร.รักชนก แสงภักดีจิต
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

นายละมุณ กั้งจำปา
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย