คณะผู้บริหาร


รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี
รักษาการแทนคณบดีคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
       

ผศ.ดร.เทวัญ เริ่มสูงเนิน
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร

รศ.ดร.ภัทรียา ลาสุนนท์
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา

รศ.ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

นายอายุวัฒ ธนาเศรษฐอังกูล
รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

นายละมุณ กั้งจำปา
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ
คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย