สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย

งานบริหารทั่วไป

- หน่วยสารบรรณ

- หน่วยประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ 

- หน่วยศิษย์เก่าและสุขภาพนักศึกษา 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุด 

งานแผนและทรัพยากรบุคคล 

- หน่วยนโยบายและแผน

- หน่วยประเมินและประกันคุณภาพ

- หน่วยทรัพยากรบุคคล

งานคลังและทรัพย์สิน

- หน่วยการเงินและบัญชี

- หน่วยการพัสดุ

- หน่วยการจัดการทรัพย์สิน

งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา 

- หน่วยสนับสนุนวิชาการและหลักสูตร

- หน่วยรับเข้านักศึกษา

- หน่วยทะเบียนและประมวลผล

- หน่วยบริการวิชาการและการวิจัย

- หน่วยวิเทศสัมพันธ์

- หน่วยบัณฑิตศึกษา

- หน่วยพัฒนานักศึกษา

หน่วยห้องสมุด ช่อ วายุภักตร์

งานอาคารและสถานที่

- หน่วยอาคารและสถานที่

- หน่วยสาธารณูปโภคและซ่อมบำรุง

- หน่วยรักษาความปลอดภัย

- หน่วยยานพาหนะ

- หน่วยโสตทัศนศึกษา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป